Ochrana pred požiarmi

Naša ponuka v oblasti OPP

Zabezpečujeme činnosť: technika požiarnej ochrany (TPO) a preventivára obce osobami s odbornou spôsobilosťou pre obla…

Bezpečnosť práce

Naša ponuka v oblasti BOZP

Ponúkame bezpečnostno-technickú službu a zabezpečujeme činnosť autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) osobami s odbornou s…
Rotator image
Rotator image

Si v tiesni? Potrebuješ pomoc? Volaj číslo 112!

Tieseň je stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci. 

Legislatítva OPP, BOZP a CO

V tejto sekcii pre orientáciu návštevníka našej stránky uvádzame najčastejšie používané legislatívne predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti civilnej ochrany.

Oblasť ochrany pred požiarmi je legislatívne zabezpečená predovšetkým týmito predpismi v platnom znení: